Myr/Tây Ban Nha

Máy cắt tiêu bản bán tự động
Máy nhuộm tiêu bản tự động
Máy vùi đúc mô

Máy vùi đúc mô

Liên hệ
Máy cắt bán tự động M-240
MÁY CHUYỂN BỆNH PHẨM