ALP/Nhật - Khoa huyết học truyền máu

Máy Sấy Ống Dây Thở RT-120HL
Máy Hấp Tiệt Trùng MCY-40DP