ALP/Nhật - Khoa vi sinh

Máy Sấy Ống Dây Thở RT-120HL
Máy Hấp Tiệt Trùng MCY-40DP
Nồi hấp tiệt trùng