ALP/Nhật

Máy Sấy Ống Dây Thở RT-120HL
Máy Hấp Tiệt Trùng MCY-40DP
Tủ Hấp Tiệt Trùng MC-30S
Tủ Hấp Tiệt Trùng MC-40L
Tủ Hấp Tiệt Trùng KTR 40S