Astell/Anh

Tủ Hấp Tiệt Trùng AMA270
Tủ Hấp Tiệt Trùng AMA260
Tủ Hấp Tiệt Trùng AMA250
Tủ Hấp Tiệt Trùng ASB260
Tủ Hấp Tiệt Trùng ASB270
Tủ Hấp Tiệt Trùng ASB280
Tủ Hấp Tiệt Trùng ASB290
Tủ Hấp Tiệt Trùng ASB300